Lover

INTERN LOV FOR AMCAR YTRE NAMDAL

AVSNITT 1. FORMÅL – VIRKE – MEDLEMMER

1. Formål og virke

A. Amcar Ytre Namdal skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder så lang det går, og å arrangere samkjøring til andre amcar arrangementer. Amcar Ytre Namdal skal tilby godt kameratskap, utveksle erfaringer og fremme en felles lokal interesse som angår amcar-hobbyen og amerikansk bil. Amcar Ytre Namdal skal søke å legge vekt på sosiale aktiviteter som medlemsmøter, coffee and cruising, klubbkvelder og andre aktiviteter etter medlemmenes ønsker. Amcar Ytre Namdal skal drives på frivillig basis med medlemmers innsats til det beste for utvikling av klubben. Amcar Ytre Namdal kan for å fremme klubben lokalt arrangere cruising, treff, utstilling, ungdomsprosjekt for økt rekruttering, bilsport som street legal racing, ferdighetskjøring, rebusløp og andre inntekst-bringende tiltak, og å arrangere samkjøring til andre amcar arrangementer. Og ellers i den utstrekning klubbens ledelse har kapasitet til og klubbens årsmøte og President godkjenner.

2. Innmelding

 1. Alle personer som stiller seg positivt til klubbens formålsparagraf og dens intensjoner, samt er eier av amerikansk bil eller er genuint interessert i amerikansk bil, kan søke om medlemskap i klubben. Klubbstyret og avgjør i hvert enkelt tilfelle om søknaden skal innvilges. President har vetorett ved innmelding og har å regne som dobbeltstemme ved alle valg hvor stemmelikhet gir uavgjort kjennelse i andre saker.
 2. Søkere som har fått sin søknad avslått har samme rettighet ovenfor klubben som andre ikke-medlemmer såfremt ikke klubbens styre har spesielle innvendinger mot dette. I så fall må dette gjøres kjent for søkeren og medlemmene.

3. Utmelding

 1. Utmelding rettes skriftlig til klubbstyret eller muntlig hvis tre styremedlemmer er til stede.
 2. Medlemmer som melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refundert noen av de midler som de eventuelt har skutt inn såfremt ikke spesiell avtale om dette er inngått skriftlig. Klubbens merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting skal straks tilbakeleveres.

4. Ekskludering

 1. Medlemmer som ikke betaler kontingenten til fastsatt tid, vesentlig utelater å oppfylle formålsparagrafens intensjoner, eller ved sin oppførsel og sine gjerninger skader klubben og AMCAR`s renommé utad, kan ekskluderes av klubbstyret. En eventuell ekskludering meddeles skriftlig, med krav om tilbakelevering av merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting. Ekskluderingen gjøres kjent for de øvrige medlemmene.
 2. Medlemmer som er blitt ekskludert har ikke adgang til klubbens møter og arrangement. Klubbstyret kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Side 1 2017-04-05

C. Medlemmer som er blitt ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refundert noen av de midler som de eventuelt har skutt inn såfremt ikke spesiell avtale om dette er inngått skriftlig.

AVSNITT 2. STEMMERETT 1. Hovedmedlemmer

 1. Stemmerett har de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent.
 2. Hovedmedlemmene har stemmerett i samtlige klubbsaker og i AMCAR-relatertesaker, samt møte- og stemmerett på klubbens årsmøte.
 3. President har å regne som dobbeltstemme ved alle valg hvor stemmelikhet kan giuavgjort kjennelse i styresaker.

2. Støttemedlemmer

 1. Stemmerett i klubbrelaterte saker – dog ikke i AMCAR-relaterte saker – har de av klubbens støttemedlemmer som har betalt sin kontingent.
 2. Støttemedlemmer har ikke adgang til klubbens årsmøte.

3. Brukavstemmerett

A. Stemmeretten kan bare brukes ved at medlemmet selv personlig er tilstede under avstemmingen.

AVSNITT 3. ÅRSMØTET 1. Vanligårsmøte

 1. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og er beslutningsdyktig i alle sakeruansett møtets størrelse.
 2. Vanlig årsmøte avholdes en gang om året, fortrinnsvis i løpet av 1. kvartal.
 3. Kunngjøring av årsmøtet til klubbens hovedmedlemmer må skje minst 14 dagerfør møtedatoen.
 4. Årsmeldingen med dagsorden, beretning, regnskap og budsjettforslag må væreklubbens medlemmer i hende senest 10 dager før årsmøtet.
 5. Hvis et hovedmedlem vil ha en sak behandlet under posten eventuelt påårsmøtet, må denne saken være klubbstyret i hende senest 7 dager før årsmøtet.
 6. Adgang til klubbens årsmøte har kun de av klubbens hovedmedlemmer som harbetalt sin kontingent, samt eventuelt de personer som av klubbstyret er invitert forå belyse en sak.
 7. Stemmerett i en hver sak har de av klubbens hovedmedlemmer som har betaltsin kontingent.
 8. Skriftlig avstemming foretas når 1/3 av de frammøtte hovedmedlemmene ellerklubbens styre forlanger det. Alminnelig flertall avgjør alle avstemninger, unntatt mistillitsforslag og opphørsforslag, som krever 3/4 flertall. Klubbens formann har dobbeltstemme i saker der avstemningen blir uavgjort.
 9. Klubbens formann åpner møtet, og det velges en dirigent som skal lede møtet videre.

2. Ekstraårsmøte

A. Ekstra årsmøte sammenkalles når klubbstyret eller minst halvparten av alle stemmeberettigede hovedmedlemmer forlanger det. Minimum 14 dagers varsel.

Side 2 2017-04-05

B. Ellers går man frem som ved vanlige årsmøter.

AVSNITT 4. MEDLEMSMØTER 1. Tidogkunngjøring

 1. Medlemsmøtene avholdes så ofte klubbstyret gjør vedtak om det.
 2. Medlemsmøtene bør fortrinnsvis avholdes med faste intervaller, minimum engang pr måned.
 3. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på medlemsmøtene, skal sende forslagom dette til klubbstyret senest tre dager før møtet holdes.
 4. Medlemsmøtene skal kunngjøres muntlig eller skriftlig til klubbens medlemmer.

2. Møtesgang

 1. Klubbstyret – eller i spesielle tilfeller et arbeidsutvalg – lager møteprogrammet.
 2. Klubbstyret fastsetter eventuelt inngangspenger, og registrerer alletilstedeværende i protokoll.
 3. Klubbens formann bør fortrinnsvis åpne og lede medlemsmøtet. Klubbensformann kan ved behov og ved spesielle anledninger la et annet styremedlemlede møtet.
 4. Klubbens sekretær skriver referat fra møtet og leser opp referatet på nestemedlemsmøte.

3. Avstemminger

 1. Alminnelige flertall avgjør avstemminger. Formannen har dobbeltstemme i saker der avstemmingen blir uavgjort.
 2. Saker som klubbstyret eller 1/3 av klubbens fremmøtte hovedmedlemmer anser som spesielt viktige, kan ikke avgjøres på medlemsmøte men må forelegges årsmøtet til avgjørelse.
 3. Klubbens hovedmedlemmer har stemmerett i alle saker.
 4. Klubbens støttemedlemmer har ikke stemmerett i AMCAR-relaterte saker.
 5. Kun stemmeberettigede medlemmer – dvs medlemmer som har betalt sinmedlemskontingent – har stemmerett.

4. Adgang

 1. Alle AMCAR-medlemmer har adgang til medlemsmøtene hvis ikke klubbstyret har innvendinger mot dette og vedtar å holde lukket medlemsmøte. «AMCAR bevis» må vises frem sammen med legitimasjon før adgang gies. Se evt. punkt B.
 2. Ikke-medlemmer har kun adgang til medlemsmøtet i følge med et av klubbens medlemmer, og bare hvis styret ikke har innvendinger mot dette.
 3. Talerett har kun klubbens medlemmer og personer som klubbstyret mener kan belyse en sak.
 4. Personer som forstyrrer møtets orden utvises øyeblikkelig av styret eller ordensvernet.

AVSNITT 5. VALG AV KLUBBSTYRE 1. Hvemsomskalogkanvelges

Side 3 2017-04-05

 1. På ordinært årsmøte velges President for tre år og styre for to år. President har på forhånd skrevet ut valglisten med fire styremedlemmer som også fungerer som: visepresident, sekretær, kasserer og revisor.
 2. Ved oppsett av valgliste bør minimum to eller flere fra det gamle styret være representert i det nye styret for å sikre kontinuitet i klubbdriften.

2. Forberedelser

 1. To måneder før årsmøtet søker valgkomiteen Presidentkandidater. Disse stiller selv valgliste. Det er anledning til å stille til gjenvalg.
 2. Senest 2 uker før årsmøtet presenterer valgkomiteen aktuelle kandidater til nytt klubbstyre. Sittende President eller sekretær forbereder ut i fra dette gjennomføringen av avstemningen på årsmøtet
 3. En og samme person kan stå oppført på flere valglister.

3. FremgangsmåtemedflerePresidentkandidater

 1. Det gis stemme til en av kandidatene, og derved dennes valgliste.
 2. Møtedirigenten foretar opptelling med to oppnevnte hjelpere og en kontrollør fradet sittende klubbstyret.
 3. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, kan den ene, eller flere,trekke seg til fordel for en. Hvis ikke holdes omvalg på førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres da uansett antall fremmøtte hovedmedlemmer. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som har stemmerett i en slik sak, dersom den fremmes på et medlemsmøte.

4. FremgangsmåtemedenPresidentkandidat

 1. Hvis bare en Presidentkandidat stiller til valg, må kandidaten allikevel velges med flertall av årsmøtet.
 2. Hvis kandidaten ikke oppnår flertall, kan vedkommende stille ny, eller samme valgliste på førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres uansett antall fremmøtte.
 3. I fall kandidaten fremdeles ikke oppnår flertall, må styret se etter en ny kandidat. Denne stiller på et medlemsmøte med minst en ukes varsel til alle medlemmer. Det sittende styret må fortsette sitt virke til ny formann er valgt, dog kan det si fra seg ansvaret etter tre måneder. Styret må da finne en kandidat som er villig til å lede klubben frem til ny kandidat melder seg. Dette kan virke i inntill ett år, da må klubben opphøre å virke. Medlemmer som også er medlem i AMCAR går da over i den direkte medlemstilslutningen med AMCAR.
 4. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som har stemmerett i en slik sak dersom den fremmes på et medlemsmøte.

5. Tiltredelse

A. Det nye klubbstyret tiltrer umiddelbart etter at årsmøtet (valgmøtet) er avsluttet.

6. Varamenn

A. Klubbstyret velger selv sine varamenn, og så mange som det finner nødvendig, dog ikke mer enn tre. Visepresident fungerer som vara for President.

Side 4 2017-04-05

AVSNITT 6. KLUBBSTYRET 1. Klubbstyremøtet

 1. Etter vanlig årsmøte skal den nye Presidenten sammenkalle både det gamle ogdet nye klubbstyret, og alle klubbens eiendeler skal overleveres det nyeklubbstyret.
 2. Presidenten leder klubbstyremøtet, og i hans/hennes fravær visepresidenten.Formannen har på styremøtene dobbeltstemme hvis en sak som det stemmesover får like mange stemmer for som i mot.
 3. Presidenten kan med støtte av to andre styremedlemmer avskjedige etstyremedlem og innsette en ny person i dennes stilling. Klubbmedlemmeneopplyses om utstiftingen på førstkommende medlemsmøte.
 4. Presidenten fordeler arbeidsoppgavene innad i styret.
 5. For at klubbstyret skal være beslutningsdyktig, må minimum to styremedlemmer,og President eller stedfortreder, være representert. En varamann kan tre inn foren av styrerepresentantene.
 6. Varamenn har stemmerett kun under styremedlemmers fravær.
 7. Arbeidsutvalgsledere har adgang til styremøtet uten å ha stemmerett.
 8. Alle i klubbstyret må varsles om et ordinært styremøte, og alle, såfremt det ermulig, om et ekstraordinært styremøte.

2. Kapitalforvaltning

 1. Utgifter som ikke er budsjettert, eller beløp av vesentlig betydning og som overstiger et til enhver tids fastsatt beløp av årsmøtet, må ikke plasseres uten at det er behandlet av årsmøtet/generalforsamling eller klubbmøtet med minst halvparten av klubbens medlemmer representert. Årsmøtet bør fastsette hvor stort beløp klubbstyret har disposisjonsrett over, ut over godkjent budsjett, for eksempel kr 15.000,-.
 2. Eventuelle inntekter som er så store at de menes plassert på mer forretningsmessig måte, blir å behandle på årsmøtet eller klubbmøte med minst halvparten av klubbens medlemmer representert.
 3. Lovverket bør inneholde statutter for hva som skal skje med klubbens aktiva (plassering av eiendeler og verdier i form av eiendom, bankinnskudd etc) ved et eventuelt opphør av klubben.
 4. Klubbstyret er til en hver tid ansvarlig for at klubbens eiendeler er forsvarlig forsikret.

3. Virke

 1. Klubbstyret har ansvar for klubbens aktiviteter, og kan oppnevne arbeidsutvalg til å lede dem.
 2. Klubbstyret fastsetter således instrukser for aktivitetene.
 3. Klubbstyret driver den servicen ovenfor klubbens medlemmer som det harkapasitet til.

4. Mistillitsforslag

A. Mistillitsforslag til klubbstyret kan kun reises på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 7 dagers varsel. For å bli hørt må det ha støtte av minst 3⁄4 flertall på årsmøtet.

AVSNITT 7. OPPHØR

Side 5 2017-04-05

Betingelser for opphør

 1. Klubben opphører hvis klubbens årsmøte vedtar det med 3⁄4 flertall. Saksdokumenter må sendes alle medlemmer sammen med innkallingen til årsmøtet.
 2. Klubben opphører hvis klubbens medlemstall blir så lavt at klubbstyret – eventuelt i samråd med AMCAR – mener at det ikke er grunnlag for videre drift.
 3. Ved opphør må årsmøtet ta stilling til hva som skal skje med klubbens aktiva, (eiendeler, verdier i form av eiendommer, bankinnskudd etc) hvis ikke dette er nedfelt i klubbens lovverk tidligere.

Femgangsmåte

 1. Ved eventuelt opphør av klubben, skal det ved årsmøtet utnevnes et avviklingsstyre bestående av klubbens styre pluss tre valgte hoved- medlemmer.
 2. Avviklingsstyret er ansvarlig for og har som oppgave å tilse at klubbens eiendeler, så som kontanter, papirer, litteratur og andre eiendeler listeføres, eventuelt forsikres, og blir oppbevart på forsvarlig måte.
 3. Klubbens eventuelt utestående skal innfries hvis klubben har midler til det. Et eventuelt overskudd og eventuelle verdier skal plasseres i henhold til klubbens lovverk.
 4. Eiendeler som har forært klubben bør føres tilbake til den som har forært dem bort.
 5. Materialer og utstyr som er lånt bort til klubben skal returneres til eieren.
 6. Ved opphør av klubben eller ved kontraktbrudd med AMCAR, skal eventuelleAMCAR- effekter, samt utlånte eiendeler straks tilbakeleveres. Dette gjelder for det enkelte medlem så vel som for klubbstyret og klubben.

Side 6 2017-04-05